Technické prohlídky a zkoušky plynových zařízení před uvedením do provozu

Technické prohlídky a zkoušky plynových zařízení podle §47 zákona o dráhách se provádějí na žádost výrobce zařízení a na jeho náklady u nových nebo rekonstruovaných zařízení.

Výjimečně je možné provést technickou prohlídku a zkoušku na objednávku i jiného subjektu, než výrobce, pokud tento subjekt prokáže právní zájem na schválení určeného technického zařízení. I v tomto případě je nutná součinnost výrobce zařízení s právnickou osobou provádějící technickou prohlídku a zkoušku.

Upozornění: Oprávnění k výrobě, montáži a revizím vyhrazených technických zařízení, vystavená ITI podle zákona 174/1968 Sb. a jeho prováděcích předpisů neplatí pro určená technická zařízení!
Rovněž tak neplatí osvědčení k provádění revizí vyhrazených technických zařízení plynových dle tohoto zákona!
Do vystavení průkazu způsobilosti Drážním úřadem nesmí být zařízení provozováno.

Žadatel o zkoušku musí vystavit objednávku na provedení technické prohlídky a zkoušky určeného technického zařízení plynového.

Objednávka musí obsahovat přesnou specifikaci zařízení (druh zařízení, umístění, výrobce, technické parametry). Pokud objednávku nevystavuje výrobce zařízení, musí objednávka obsahovat prohlášení, že objednatel má právní zájem na schválení určeného technického zařízení.

Doklady předkládané právnické osobě nutné k provedení technické prohlídky a zkoušky:

technická dokumentace zařízení dle §4 vyhl. č. 100/1995 Sb. v platném znění, která obsahuje:

 • název zařízení, označení typu a výrobce
 • technické podmínky zařízení
 • technický popis zařízení včetně popisu funkcí jednotlivých částí bezpečnostních a ochranných prvků
 • výkresovou dokumentaci a schémata zařízení
 • technické výpočty
 • návod na obsluhu a údržbu zařízení, kontrolu a hodnocení provozní způsobilosti

technická dokumentace musí řešit splnění požadavků §3 vyhl. č. 100/1995 Sb., zejména

 • zajištění přístupu k místu obsluhy a k místům údržby a zamezení možnosti vniku újmy na životě nebo zdraví osob
 • zamezení možnosti vzniku nebezpečných situací v provozu, vzniklých při přerušení nebo obnově dodávky energie
 • zajištění dostatečně účinné protikorozní ochrany plynovodů v blízkosti trakčního vedení dráhy
 • zajištění způsobu označení zařízení bezpečnostními značkami a nápisy pro bezpečný provoz, obsluhu a údržbu
 • použití takového materiálu, který odpovídá provozním podmínkám a vlivům prostředí, zejména s ohledem na únavu materiálu, jeho stárnutí, korozi a opotřebení
 • splnění příslušných technických norem

stavební povolení nebo souhlas

související doklady, jako např. revize elektro, revize odtahů spalin, prohlášení o shodě spotřebičů

atesty základních a přídavných materiálů použitých při výrobě zařízení pro rozvod plynů

doklady o kvalifikaci osob, které prováděly svařování zařízení podle příslušných norem

postupy svařování (WPS) použité k výrobě zařízení

protokoly o nedestruktivních kontrolách svarových spojů

osvědčení armatur, bezpečnostních armatur a měřící a regulační techniky

Zařízení musí být před provedením technické prohlídky a zkoušky řádně připraveno. Musí být přístupné (zařízení pro rozvod plynů vedené v zemi nesmí být zasypáno) a musí být připraveno k provedení prohlídky, tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti a zkoušky funkce uzávěrů, regulačních, zabezpečovacích a měřících zařízení. Přípravu zajišťuje objednavatel.

Vzor objednávky technické prohlídky a zkoušky

HEKOM, s.r.o.