Technické prohlídky a zkoušky tlakových zařízení po opravě nebo rekonstrukci

Technické prohlídky a zkoušky tlakových zařízení podle §6, odst. 7 vyhl. č. 100/1995 Sb., v platném znění, se provádějí na žádost výrobce (opravce) zařízení a na jeho náklady po zásahu do zařízení svařováním (oprava, rekonstrukce) anebo po zásahu do zařízení znamenajícím odchylku od technické dokumentace.

Výjimečně je možné provést technickou prohlídku a zkoušku na objednávku i jiného subjektu, než výrobce, např. vlastníka nebo provozovatele zařízení. I v tomto případě je nutná součinnost výrobce zařízení s právnickou osobou provádějící technickou prohlídku a zkoušku.

Upozornění: Oprávnění k výrobě, montáži a revizím vyhrazených technických zařízení, vystavená ITI podle zákona 174/1968 Sb. a jeho prováděcích předpisů neplatí pro určená technická zařízení! Rovněž tak neplatí osvědčení k provádění revizí vyhrazených technických zařízení plynových dle tohoto zákona!

Žadatel o zkoušku musí vystavit objednávku na provedení technické prohlídky a zkoušky určeného technického zařízení tlakového.

Objednávka musí obsahovat přesnou specifikaci zařízení (druh zařízení, umístění, výrobce, technické parametry) a přesný rozsah provedené opravy nebo rekonstrukce. Pokud objednávku nevystavuje výrobce (opravce) zařízení, musí objednávka obsahovat prohlášení, že objednatel zajistí součinnost výrobce (opravce) zařízení při provádění technické prohlídky a zkoušky.

Doklady předkládané právnické osobě nutné k provedení technické prohlídky a zkoušky:

technická dokumentace zařízení dle §4 vyhl. č. 100/1995 Sb. v platném znění, která obsahuje:

 • název zařízení, označení typu a výrobce
 • technické podmínky zařízení, resp. Změny technických podmínek způsobených opravou nebo rekonstrukcí
 • podrobný technologický postup opravy nebo rekonstrukce
 • výkresovou dokumentaci a schémata zařízení s vyznačením změn a opravovaných míst
 • technické výpočty (je-li to vzhledem k opravě nebo rekonstrukci relevantní)
 • změny návodu na obsluhu a údržbu zařízení, kontrolu a hodnocení provozní způsobilosti způsobené opravou nebo rekonstrukcí

technická dokumentace musí přiměřeně ve vztahu k opravě nebo rekonstrukci řešit splnění požadavků §3 vyhl. č. 100/1995 Sb., zejména

 • zajištění přístupu k místu obsluhy a k místům údržby a zamezení možnosti vniku újmy na životě nebo zdraví osob
 • zamezení možnosti vzniku nebezpečných situací v provozu, vzniklých při přerušení nebo obnově dodávky energie
 • zajištění dostatečně účinné protikorozní ochrany u zařízení v blízkosti trakčního vedení dráhy
 • zajištění způsobu označení zařízení bezpečnostními značkami a nápisy pro bezpečný provoz, obsluhu a údržbu
 • použití takového materiálu, který odpovídá provozním podmínkám a vlivům prostředí, zejména s ohledem na únavu materiálu, jeho stárnutí, korozi a opotřebení
 • splnění příslušných technických norem

atesty základních a přídavných materiálů použitých při opravě nebo rekonstrukci zařízení

doklady o kvalifikaci osob, které prováděly svařování zařízení podle příslušných norem

postupy svařování (WPS) použité k opravě nebo rekonstrukci zařízení

protokoly o nedestruktivních kontrolách svarových spojů (minimálně vizuální kontrola)

osvědčení armatur, bezpečnostních armatur a měřící a regulační techniky (pokud jsou součástí rekonstrukce)

Zařízení musí být před provedením technické prohlídky a zkoušky řádně připraveno. Musí být přístupné (zařízení, které má být opatřeno tepelnou izolací musí být zkoušeno před dosazením izolace) a musí být připraveno k provedení prohlídky, tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti a zkoušky funkce uzávěrů, regulačních, zabezpečovacích a měřících zařízení. Přípravu zajišťuje objednavatel.

Vzor objednávky technické prohlídky a zkoušky

HEKOM, s.r.o.